Wat is mijn....

Hoe ontdek ik mijn MBTI type?

Hoe ontdek ik mijn MBTI type?
no comments
Naar MBTI company Naar test

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een psychometrisch instrument, dat wereldwijd wordt ingezet ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling. De basis van het instrument is een vragenlijst met 88 items, gevolgd door zelfonderzoek en interactieve coaching. Het belangrijkste doel van de MBTI is het vergroten van het zelfbewustzijn, dat aan de basis ligt van alle persoonlijke ontwikkeling.

Door de individuele MBTI-voorkeuren en de voorkeur van anderen te onderzoeken kan men belangrijke verschillen tussen mensen en hun voorkeuren op de vier MBTI-dimensies beter begrijpen en leren waarderen. Hierdoor is de MBTI onder andere in te zetten als model voor de verbetering van de communicatie tussen mensen en teamontwikkeling.

 

MBTI gaat uit van de voorkeuren van een persoon op vier voorkeursparen met elk twee categorieën:

E/I-voorkeurspaar
Extraversion – richt en haalt de energie voornamelijk op en uit de wereld om zich heen
Introversion – richt en haalt de energie voornamelijk op en uit de innerlijke belevingswereld
S/N-voorkeurspaar
Sensing – Besteedt voornamelijk aandacht aan feitelijke, concrete informatie en informatie uit de wereld om zich heen, gebruikmakend van ervaringen en eerder opgedane informatie
Intuition – Besteedt voornamelijk aandacht aan verbanden en grote lijnen, gebruik makend van inspiratie en de mogelijkheden in de toekomst, focust op dat wat er nog niet is
T/F-voorkeurspaar
Thinking – voorkeur voor het nemen van beslissingen op basis van logica en afwegen van inhoudelijke argumenten
Feeling – voorkeur voor het nemen van beslissingen op basis van persoonlijke waarden en de impact van de beslissing op de betrokkenen
J/P-voorkeurspaar
Judging – voorkeur voor een planmatige en geordende manier van werken en het afronden van zaken
Perceiving – voorkeur voor een flexibele en spontane manier van werken, informatie verzamelend, opties open houdend

Types

Op deze manier kunnen zestien types onderscheiden worden:

Keirsey/Jung Abstract / Intuition Concreet / Sensing
MBTI Sturend /Judging Informerend /Perceiving Sturend /Judging Informerend /Perceiving
Affiliatief Introversion /Reagerend INFJ
Voorziener
Consulent
INFP
Harmoniezoeker
Verklaringgever
ISTJ
Planner
Inspecteur
ISFJ
Beschermer
Ondersteuner
Extraversion /Initiërend ENFJ
Visionair
Mentor
ENFP
Ontdekker
Advocaat
ESTJ
Verwezenlijker
Opziener
ESFJ
Leidsman
Bewaarder
Pragmatisch Introversion /Reagerend INTJ
Ontwikkelaar
Architect
INTP
Designer
Theoreticus
ISTP
Analist
Operator
ISFP
Componist
Producer
Extraversion /Initiërend ENTJ
Strateeg
Mobilisator
ENTP
Onderzoeker
Uitvinder
ESTP
Promotor
Uitvoerder
ESFP
Motivator
Presentator

MBTI is een veel gebruikte methodiek om bij teamontwikkeling de verschillende voorkeuren en types binnen een team te kunnen onderzoeken. Op basis hiervan kunnen binnen het team afspraken gemaakt worden over de de manier van samenwerken.

MBTI (ruwe indicatie) Abstract /Intuition Concreet /Sensing
Affiliatief INFJ
INFP
ENFJ
ENFP
Idealist
ISTJ
ISFJ
ESTJ
ESFJ
Bewaker
Pragmatisch INTJ
INTP
ENTJ
ENTP
Rationalist
ISTP
ISFP
ESTP
ESFP
Artiest

(source: wikipedia.org)